Main Image

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FORMA

 

Τον γνώρισα πριν από ενάμιση χρόνο αναζητώντας τον άνθρωπο που

θα χάριζε μια «καινούργια» ζωή στο νεογέννητο μωρό μου. Με λόγια

απλά, κατανοητά και πάνω από όλα ανθρώπινα μου εξηγούσε πως

θα διόρθωνε την καρδούλα τού μόλις 5 μηνών γιου μου και εγώ,

όπως και τόσοι άλλοι γονείς, του εμπιστεύτηκα κυριολεκτικά τη ζωή

και την ευτυχία μου κάνοντας μόνο μία ευχή: την επόμενη φορά που

θα επισκεφτώ το ιατρείο του να δω και τη φατσούλα του μικρού μου

ανάμεσα στις τόσες άλλες φωτογραφίες και ζωγραφιές που

διακοσμούν το χώρο του και καθημερινά του λένε «ευχαριστώ»!

 

 

 

 

Η ευχή μου πραγματοποιήθηκε και ένα ακόμη

παιδικό χαμόγελο στολίζει τον τοίχο σας. Πό-

σο δύσκολο είναι αλήθεια όλο αυτό που έχετε

επιλέξει να κάνετε;

Σίγουρα οι δυσκολίες είναι πολλές, όχι μόνο ιατρικές αλ-

λά και συναισθηματικές γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνο

επιτυχίες. Η ηθική όμως ανταμοιβή όταν αποκαθίσταται ένα

σοβαρό πρόβλημα σε ένα παιδί είναι τεράστια και σου δί-

νει τη δύναμη για να συνεχίσεις να προσπαθείς, να ερευνάς

και να γίνεσαι καλύτερος. Πάντα με επίκεντρο τα παιδιά και

με στόχο το μέλλον.

Πόσο συχνές είναι οι καρδιοπάθειες στα παιδιά;

Αρκετά συχνές, καθώς 1 στα 100 παιδιά παγκοσμίως γεν-

νιέται με κάποια πάθηση στην καρδιά. Στην Ελλάδα περί-

που 1.000 παιδιά το χρόνο γεννιούνται με κάποια ατέλεια

στη διάπλαση της καρδιάς τους.

Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση;

Οι καρδιοπάθειες στα παιδιά δεν είναι συνήθως κληρονο-

μικές. Λέγονται ≪συγγενείς καρδιοπάθειες≫, όχι με την έν-

νοια της κληρονομικότητας αλλά επειδή υπάρχουν κατά τη

γέννηση. Σπάνια στα παιδιά συμβαίνουν επίκτητες καρδιο-

πάθειες, που αναπτύσσονται μετά τη γέννηση σε μια αρχι-

κά φυσιολογική καρδιά, συνήθως ως αποτέλεσμα κάποιας

λοίμωξης ή κάποιου αυτοάνοσου νοσήματος.

Υπάρχει τρόπος πρόληψης;

Στην πλειονότητά τους οι συγγενείς καρδιοπάθειες προκύ-

πτουν από τυχαία σφάλματα στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Κα-

θώς λοιπόν η εμφάνισή τους δεν συνδέεται με την κληρο-

νομικότητα ούτε σίγουρα με κάποιο συγκεκριμένο βλαβερό

περιβαλλοντικό παράγοντα, το μόνο που μπορεί να συστή-

σει κανείς είναι να αποφεύγεται η έκθεση των εγκύων σε

γνωστούς ή εν δυνάμει βλαβερούς παράγοντες, όπως το

οινόπνευμα, το κάπνισμα και τα φάρμακα, πέραν εκείνων

που εγκρίνονται από τον γιατρό τους, καθώς και να κάνουν

όλους τους απαραίτητους προγεννητικούς ελέγχους.

Η έγκαιρη διάγνωση λοιπόν έχει σημασία;

Η προγεννητική διάγνωση πιστεύω έχει μεγάλη σημασία,

ιδιαίτερα σε βαριές μορφές συγγενών καρδιοπαθειών ή σε

περιπτώσεις που οι καρδιοπάθειες σχετίζονται και με χρω-

μοσωματικές ανωμαλίες (όπως σύνδρομο Down). Στις πε-

ριπτώσεις αυτές είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζεις την πάθη-

ση προγεννητικά γιατί υπάρχει η δυνατότητα προετοιμασίας

τόσο ψυχολογικά των γονέων όσο και ιατρικά για την καλύ-

τερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ποια είναι τα συμπτώματα της καρδιοπάθει-

ας σε ένα παιδί;

Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι δεν διαγιγνώσκονται όλες

οι καρδιοπάθειες προγεννητικά. Επομένως χρειάζεται προ-

σεκτική εξέταση κάθε νεογνού από τον παιδίατρο και, επί

ενδείξεως (π.χ. κυάνωση) ή υποψίας προβλήματος (π.χ.

ακρόαση φυσήματος), πρέπει να γίνεται έλεγχος από ειδι-

κό παιδοκαρδιολόγο. Μια σειρά από σημάδια ή συμπτώμα-

τα που πρέπει να οδηγήσουν σε καρδιολογική εξέταση του

παιδιού και μετά τη νεογνική περίοδο είναι:

• Καρδιακό φύσημα που ακούει ο γιατρός

• Στασιμότητα της ανάπτυξης του βρέφους

• Ταχύπνοια • Κυάνωση (μελάνιασμα)

• Πόνος στο στήθος (ιδιαίτερα με την άσκηση)

• Εύκολη κόπωση • Λιποθυμία

• Ταχυκαρδίες ή αρρυθμίες

Πόσο συχνά απαιτείται χειρουργική αντιμε-

τώπιση;

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι πολλών ειδών και η σο-

βαρότητά τους ποικίλλει. Κάποιες είναι ελαφριάς μορφής,

όπου ίσως δεν χρειαστεί καμία παρέμβαση παρά μόνο μια

παρακολούθηση, και άλλες είναι πιο βαριές και περίπλο-

κες. Μερικές επιλεγμένες συγγενείς καρδιοπάθειες μπο-

ρεί να αντιμετωπιστούν από ειδικούς συναδέλφους επεμ-

βατικούς παιδοκαρδιολόγους χωρίς ≪ανοιχτή≫ χειρουργική

επέμβαση (με καρδιακό καθετηριασμό). Στις πιο πολλές

περιπτώσεις όμως χρειάζεται κάποια επέμβαση, αλλά με τα

μέσα και τις μεθόδους που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας

οι συγγενείς καρδιοπάθειες στην πλειονότητά τους αντιμετω-

πίζονται άριστα και θεραπεύονται πλήρως, εξασφαλίζοντας

στα παιδιά μια φυσιολογική διάρκεια και ποιότητα ζωής.

Η χώρα μας μπορεί να ανταποκριθεί σε τό-

σο σοβαρές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις;

Η αντιμετώπιση και η θεραπεία των παιδιών με καρδιολογι-

κά προβλήματα θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένες μο-

νάδες και από εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα, αντιμε-

τωπίζοντας το όλο φάσμα των καρδιακών παθήσεων στα

παιδιά, στην Ευρώπη καταγράφεται στις διεθνείς βάσεις δε-

δομένων θνητότητα της τάξης του 5% και στην Ελλάδα το

ποσοστό αυτό για τους ασθενείς της ομάδας μας κυμαίνεται

στο 2%. Τα ποσοστά αυτά των αποτελεσμάτων μας, που εί-

ναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους φορείς της Ευρωπαϊ-

κής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, αποδεικνύουν ότι

για τη θεραπεία της συντριπτικής πλειονότητας των προβλη-

μάτων δεν υστερούμε σε τίποτα από τα κέντρα του εξωτε-

ρικού. Το μόνο που δεν γίνεται δυστυχώς ακόμα στη χώ-

ρα μας είναι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς, όχι για-

τί δεν έχουμε την τεχνογνωσία και τις ιατρικές δυνατότητες

αλλά γιατί οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις μετα-

μοσχεύσεις έχουν αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη

παιδιατρικών μεταμοσχεύσεων καρδιάς και πνευμόνων.

Πόσο διαφορετική είναι μια εγχείρηση καρ-

διάς σε παιδιά σε σχέση με τους ενηλίκους;

H Παιδοκαρδιοχειρουργική έχει μεγαλύτερες τεχνικές

και γενικότερα ιατρικές δυσκολίες από την Καρδιοχει-

ρουργική Ενηλίκων για πολλούς λόγους. Εκτός του ότι

οι σωματικές αναλογίες είναι πολύ μικρότερες, γεγονός

που αυξάνει την τεχνική δυσκολία των χειρουργικών πα-

ρεμβάσεων, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη λεπτότητα χει-

ρισμών, πρέπει να τονιστεί ότι τα παιδιά, και ιδιαίτερα τα

βρέφη και τα νεογνά, δεν είναι μικρογραφίες ενηλίκων

αλλά έχουν διαφορετικά και βαρύτερα παθοφυσιολογι-

κά προβλήματα (όπως ανώριμους πνεύμονες και άλλα

όργανα). Επίσης στους ενηλίκους η λίστα των παθήσε-

ων είναι σχετικά περιορισμένη, καθώς συνήθως έχουμε

να διορθώσουμε μια καρδιά που ήταν δομημένη σωστά

και στην πορεία έπαθε κάποια βλάβη. Στα παιδιά, αντιθέ-

τως, η καρδιά δεν πλάστηκε σωστά εξ αρχής, με αποτέ-

λεσμα τα πιθανά προβλήματα να είναι πρακτικά άπειρα,

η περιπλοκότητα των παθήσεων πολύ μεγάλη και η επα-

ναληψιμότητα αυτών πολύ μικρή. Γι’ αυτό και μια σχετι-

κά σπάνια πάθηση ακόμα και ένας πολύ έμπειρος παι-

δοκαρδιοχειρουργός μπορεί να την δει μόλις μία φορά το

χρόνο, θα πρέπει όμως να μπορεί να την αντιμετωπίσει το

ίδιο καλά σαν να την βλέπει κάθε μέρα.

Και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας;

Η βάση είναι η σε βάθος εκπαίδευση, η εξειδίκευση,

η εμπειρία, η συνεχής παρακολούθηση των επιστημονι-

κών εξελίξεων, η ενεργός συμμετοχή σε αυτές και η δι-

αρκής επίπονη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης όχι μό-

νον του χειρουργού αλλά όλων των εμπλεκομένων. Το

κλειδί είναι η σωστή οργάνωση, η ομαδικότητα και η σω-

στή συνεργασία όλων. Η αντιμετώπιση και η θεραπεία

ενός παιδιού με καρδιολογικό πρόβλημα δεν είναι δου-

λειά ενός μόνο γιατρού ούτε μιας ειδικότητας. Πρέπει να

υπάρχει μια ισχυρή αλυσίδα ανθρώπων που συνεργάζο-

νται άψογα για έναν κοινό σκοπό. Ο χειρουργός θα μπο-

ρούσε να παρομοιαστεί με τον πιλότο ενός πολεμικού

αεροσκάφους που καλείται να εκτελέσει μια αποστολή.

Για να την φέρει εις πέρας επιτυχώς θα πρέπει να έχει

σωστούς χάρτες, σωστό σχέδιο και εξοπλισμό, σωστή

υποστήριξη εδάφους και αέρος. Στην Παιδοκαρδιοχει-

ρουργική τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Θα πρέ-

πει να έχει γίνει σωστή διάγνωση, σωστή προετοιμασία

του μικρού ασθενούς και των γονέων και σωστή παρα-

κολούθηση από τους συναδέλφους παιδοκαρδιολόγους

και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων πριν από το χειρουργείο.

Πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη επέμβαση στον κατάλ-

ληλο χρόνο για το κάθε παιδί εξατομικευμένα. Στο χει-

ρουργείο όλα πρέπει να γίνονται από μια σωστά εκπαι-

δευμένη και ενωμένη ομάδα, που απαρτίζεται από καρ-

διοχειρουργούς, παιδοκαρδιοαναισθησιολόγους, τεχνικό

εξωσωματικής και εξειδικευμένους νοσηλευτές. Μετά το

χειρουργείο ακολουθεί εξειδικευμένη φροντίδα για την

ανάρρωση στην εντατική και στο νοσοκομείο και έπεται η

παρακολούθηση των παιδιών, που μερικές φορές χρει-

άζεται μακροπρόθεσμα. Γι’ αυτό και η βασική μας φι-

λοσοφία συνοψίζεται στο: ≪Όλοι μαζί για την καρδιά των

παιδιών!≫.

Της Φαίης Ευθυμίου

EPDafierwma108.indd 61 1/23/12 12:30:44 PM__

« Επιστροφή στην σελίδα των άρθρων

Επικοινωνήστε μαζί μας
Γραφείο κ. Σαρρή
Λ. Κηφισίας 2,
Μαρούσι 15125, 1ος όροφος ( έναντι εκθεσιακού κέντρου HELEXPO)

Τηλ. Ιατρού:6932 60 10 20
Τηλ. γραμματείας για ραντεβού:
+30 697 8039550
E: info@athensheartsurgery.gr